Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ako príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, vyhlásila 7.12.2015 výzvu pre Špecifický cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

V súčasnosti pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásenie novej, v poradí už druhej, výzvy na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ďalšia výzva je podľa indikatívneho harmonogramu naplánovaná na marec 2017.

Indikatívna výška vyčlenených finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie je 150 mil. EUR.

Oprávnení žiadatelia, ktorými sú subjekty ústrednej správy, verejnoprávne ustanovizne a subjekty územnej samosprávy, môžu podávať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (žiadosti o NFP) pre projekty týkajúce sa realizácie opatrení v oblasti úspor energie vo verejných budovách.

Na aké opatrenia je výzva zameraná?

Komplexné projekty môžu zahŕňať opatrenia zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, ako aj výťahov.

V rámci obnovy je možné navrhnúť aj opatrenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Nevyhnutnou podmienkou podpory bude dosiahnutie lepších parametrov, ako sú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Obnovená budova preto musí byť nízkoenergetická, ultranízkoenergetická alebo budova s takmer nulovou potrebou energie.

Čo sa očakáva od úspešných žiadateľov o NFP?

dosiahnutie minimálne 50 % úspory potreby energie na vykurovanie;
vypracovaný energetický audit verejnej budovy;
zníženie výpočtovej potreby energie (energetickej hospodárnosti budov) nad rámec platných minimálnych požiadaviek;
udržateľnosť po dobu aspoň 5 rokov.

Podrobné informácie a samotná výzva sú k dispozícii na: www.siea.sk a www.op-kzp.sk.

Zdroj: siea.sk

Využite možnosť zníženia energetickej náročnosti vášho obecného alebo mestského úradu, či niektorej z verejných budov a obráťte sa na nás.

Diskusia uzatvorená.