Všeobecné obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie niektorých pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb a tovaru, uzatvorenej medzi poskytovateľom (zhotoviteľom), ktorým je ArchArt, s.r.o., so sídlom Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 47 834 099, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30691/R, DIČ: 2024110165 (ďalej len ako “poskytovateľ” alebo „zhotoviteľ“) a objednávateľom, ktorej predmetom je poskytnutie objednanej služby a tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa.

Kontaktné údaje poskytovateľa:

mail: info@archart.sktelefón: +41 949 461736, poštová adresa: ArchArt, s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, Číslo účtu pre bezhotovostné platby: IBAN: SK 9711000000002921916469, BIC (SWIFT): TATR SK BX, Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1(Odbor výkonu dozoru) tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odoslaním objednávky poskytovateľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje poskytovateľ, na základe ktorej poskytovateľ dodá svoje služby a tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako ” zmluva o poskytovaní služieb a tovaru ” alebo „zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní zmluvy a reklamácii tovaru alebo služby.

1.3. Objednávateľom sa rozumie osoba fyzická alebo právnická, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s poskytovateľom.

1.4. Služby, ktoré poskytovateľ poskytuje objednávateľovi sú uvedené na tejto web stránke. K týmto službám patrí najmä individuálna štúdia, projektová dokumentácia, interiérový dizajn a realizácia stavieb.

1.5. Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. V prípade, ak nie je medzi poskytovateľom a objednávateľom zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v elektronickom obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktorú objednávateľ potvrdením objednávky akceptuje.

1.6. V prípade, že poskytovateľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia písomnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.Objednávka, spôsob uzatvárania zmluvy

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky prostredníctvom kontaktného formuláru je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.

2.4. Zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy objednávateľa poskytovateľom.

2.5. Záväzným akceptovaním objednávky objednávateľa poskytovateľom je e-mailové potvrdenie poskytovateľom objednávateľovi o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky.

2.6. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru alebo služby, ktorého poskytnutie je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru alebo služby, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar alebo služba dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru alebo o cene, podmienkach poskytnutia služby na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre objednávateľa, údaje o poskytovateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje, ktoré stanovuje zákon.

3.Práva a povinnosti poskytovateľa

3.1. Poskytovateľ je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej objednávateľom objednávateľovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. poskytnúť na základe objednávky potvrdenej objednávateľom objednávateľovi služby v dohodnutom množstve, kvalite a termíne,
 3. zabezpečiť, aby dodaný tovar alebo poskytnutá služba spĺňal platné právne predpisy SR,
 4. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o poskytnutí služby alebo tovaru na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu,
 5. odovzdať objednávateľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie dohodnutej ceny od objednávateľa za dodaný tovar alebo službu.

3.3. Poskytovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady dohodnutej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.

3.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo overiť totožnosť objednávateľa alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru v mieste sídla poskytovateľa, a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru objednávateľom platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

4.Práva a povinnosti objednávateľa

4.1. Objednávateľ bol poskytovateľom oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

4.2. Objednávateľ je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar alebo službu,
 2. zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru alebo služby,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa,
 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru alebo služby svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 5. vyjadriť svoj súhlas s finálnou štúdiou, ktorú sa poskytovateľ zaviazal vypracovať a to v písomnej forme alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej poskytovateľovi.

4.3. Objednávateľ má právo na dodanie tovaru alebo služby v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služby poskytovateľom, v opačnom prípade nie je poskytovateľ zodpovedný za omeškanie s dodaním služby.

5.Dodacie a platobné podmienky

5.1. Poskytovateľ je povinný objednávku objednávateľa splniť a tovar alebo služba budú objednávateľovi expedované v čo možno najkratšej dobe po prijatí objednávky, zvyčajne do 30 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru alebo služby môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude objednávateľ včas informovaný poskytovateľom. Túto dodaciu lehotu objednávateľ bez výhrad akceptuje.

5.2. Tovar bude dodaný objednávateľovi v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

5.3. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ju dobre uschovajte pre prípad reklamácie. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho objednávateľ v balení.

5.4. Miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru či služby) sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v objednávke.

5.5. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérska služba), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak. V prípade, ak objednávateľ bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v zmluve, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol objednávateľ povinný tovar prevziať, je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a predať tovar tretej osobe

5.6. V prípade, ak poskytovateľ dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v zmluve objednávateľom, objednávateľ je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v zmluve je povinná predložiť poskytovateľovi originál alebo kópiu zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti objednávateľa na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí objednávateľ.

5.7. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať objednávateľa na prevzatie tovaru alebo služby pred uplynutím lehoty dohodnutej v zmluve.

5.8. Objednávateľ je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že objednávateľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí objednávateľom je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného poskytovateľovi môže poskytovateľ po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru môže buď poskytnúť primeranú zľavu z ceny tovaru alebo dodať objednávateľovi nový tovar.

5.9. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu.

5.10. Dodanie služby je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi v deň a spôsobom dohodnutým v zmluve.

5.11. Vlastnícke právo na tovar alebo k predmetu služby prechádza na objednávateľa pri prevzatí tovaru alebo služby objednávateľom v prípade splnenia podmienky zaplatenia dohodnutej sumy v plnej výške.

5.12. Objednávateľ je oprávnený v prípade nedodania tovaru alebo služby poskytovateľom v lehote uvedenej v 5.1. Obchodných podmienok odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť objednávateľovi už zaplatenú časť dohodnutej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa určený objednávateľom.

6.Platobné podmienky, cena za tovar a služby, poštovné a balné

6.1. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu tovaru dohodnutú v zmluve a/alebo podľa cenníka poskytovateľa platného v čase uzatvorenia zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len ako “cena”) formou bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa, uvedený v záväznej akceptácii objednávky; pokiaľ sa strany nedohodli inak.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie služby podľa bodu 1.4 bude objednávateľom zaplatená nasledovne:

a) prvú splátku vo výške 70% ceny za vykonanie a vyhotovenie návrhu služby zaplatí objednávateľ pri objednaní služby.

b) druhú splátku vo výške 30% ceny za vykonanie, vyhotovenie a dokončenie služby podľa bodu 1.4 zaplatí objednávateľ poskytovateľovi do 48 hodín od zaslania emailového oznámenia poskytovateľom, ktorým poskytovateľ oznámil objednávateľovi miesto a čas odovzdania predmetu zmluvy.

6.3. V prípade, ak objednávateľ zaplatí poskytovateľovi dohodnutú cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá suma pripísaná na účet poskytovateľa.

6.4. Objednávateľ je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak objednávateľ zaplatí poskytovateľovi dohodnutú cenu za tovar dohodnutý v zmluve, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.6. Cena za poštovné a balné nie je účtovaná.

7.Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody

7.1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru alebo k predmetu služby až úplným zaplatením celej dohodnutej ceny za tovar alebo službu.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare alebo predmete služby prechádza na objednávateľa v čase, keď prevezme tovar alebo predmet služby od poskytovateľa, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu poskytovateľ umožní nakladať s tovarom alebo predmetom služby a objednávateľ tovar alebo predmet služby neprevezme.

8.Reklamačný poriadok

8.1. Poskytovateľ zodpovedá za chyby tovaru alebo služby a objednávateľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u poskytovateľa podľa platného reklamačného poriadku.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu https://vizualizaciestavieb.sk/. Objednávateľ odoslaním objednávky poskytovateľovi potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako “Zákon”).

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar alebo služby poskytnutý objednávateľovi od poskytovateľa vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa.

8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5. Objednávateľ má právo uplatniť si u poskytovateľa záruku len na tovar alebo služby, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo objednávateľ, vzťahuje sa naň záruka a boli poskytnuté poskytovateľom.

8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru alebo služby pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar alebo predmet služby už v čase prevzatia tovaru alebo služby.

8.7. Počas záručnej doby má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi poskytovateľa spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

8.8. Ak tovar vykazuje vady, objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu u poskytovateľa v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne poskytovateľa na adresu:  Partizánska 1282/16, 018 41 Dubnica nad Váhom, spolu s popisom druhu a rozsahu vady. Objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len ako „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho objednávateľovi zašle na jeho žiadosť poskytovateľ. Poskytovateľ odporúča objednávateľovi zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku poskytovateľ nepreberá.

8.9. Predmet služby má vady, ak vykonanie služby nezodpovedá výsledku určenému v zmluve a jej prílohách. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet služby v čase jeho odovzdania objednávateľovi.

8.10. Objednávateľ je povinný reklamovať chyby tovaru alebo služby u poskytovateľa bez zbytočného odkladu, inak objednávateľovi zaniká právo voči poskytovateľovi na bezplatné odstránenie chyby.

8.11. Na základe rozhodnutia objednávateľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je poskytovateľ alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie poskytovateľ alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje poskytovateľ objednávateľa formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami.

8.12. Objednávateľ nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol poskytovateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.13. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.14. Nárok na uplatnenie záruky u poskytovateľa zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru alebo predmetu služby,
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru alebo predmetu služby,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru alebo predmetu služby,
 4. mechanickým poškodením tovaru alebo predmetu služby spôsobeným objednávateľom,
 5. používaním tovaru alebo predmetu služby v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar alebo predmet služby,
 7. poškodením tovaru alebo predmetu služby nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. poškodením tovaru alebo predmetu služby neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru alebo predmetu služby  náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru alebo predmetu služby k tomu neoprávnenej osoby.

8.15. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru alebo predmetu služby,
 2. výmenou tovaru alebo predmetu služby,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo predmetu služby,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru alebo predmetu služby.

8.16. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom.

8.17. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia objednávateľa nasledujúcim spôsobom:

 1. poskytovateľ zabezpečí odstránenie chyby, alebo
 2. poskytovateľ chybný tovar vymení.

8.18. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, poskytovateľ vybaví v závislosti od rozhodnutia objednávateľa reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 2. v prípade, že nemôže poskytovateľ vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

8.19. Oprávnenie objednávateľa na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal poskytovateľa o odstránenie chyby tovaru vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

9.Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii ohľadom spracúvania osobných údajov nájdete na stránke Zásady spracovania osobných údajov.

10.Odstúpenie od zmluvy

10.1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v dohodnutej cene. Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať objednávateľa a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený objednávateľom.

10.2. Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Objednávateľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý objednávateľom okamihom, keď objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. a) tovary objednané objednávateľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.3. Objednávateľ odoslaním objednávky poskytovateľovi potvrdzuje, že poskytovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

10.4. Objednávateľ môže u poskytovateľa uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu poskytovateľa, a to ArchArt, s.r.o., so sídlom Partizánska 1282/16, 018 41 Dubnica nad Váhom. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné prevziať na stránke Súbory na prevzatie.

10.5. Odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované. Objednávateľ je odstúpením od zmluvy povinný doručiť poskytovateľovi tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale, a to zaslaním alebo prinesením na adresu sídla poskytovateľa ArchArt, s.r.o., so sídlom Partizánska 1282/16, 018 41 Dubnica nad Váhom. Odporúčame tovar poistiť.

10.6. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej objednávateľ odstúpil.

10.7. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Objednávateľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.8. Po odstúpení od kúpnej zmluvy poskytovateľ vráti objednávateľovi všetky platby, ktoré objednávateľ preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä dohodnutú cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Poskytovateľ však nie je povinný uhradiť objednávateľovi dodatočné náklady, ak si objednávateľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný poskytovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný poskytovateľom. Platby budú objednávateľovi vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude poskytovateľovi doručené oznámenie objednávateľa o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký objednávateľ použil pri platbe poskytovateľovi, ak sa objednávateľ nedohodol s poskytovateľom na inom spôsobe úhrady.

10.9. Poskytovateľ nie je povinný vrátiť objednávateľovi všetky platby podľa bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu bol tovar od objednávateľa doručený alebo kým objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť poskytovateľovi. Platba za zakúpený tovar bude teda poskytovateľom uhradená objednávateľovi až po doručení tovaru späť na adresu uvedenú v bode 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

10.10. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.2. týchto podmienok a doručí poskytovateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má poskytovateľ voči objednávateľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. poskytovateľ má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

10.11. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať poskytovateľovi tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

10.12. Pri odstúpení od zmluvy objednávateľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru objednávateľovi alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy objednávateľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.

10.13. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré objednávateľom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2 EUR do 200 EUR.

10.14. V prípade, že objednávateľ nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 10.4. a 10.5. týchto podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a poskytovateľ nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok objednávateľovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť objednávateľovi.

10.15. Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť, a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 3. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 4. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

10.16. Keďže sa v prípade poskytovania služieb podľa zmluvy vyžaduje výslovný súhlasom spotrebiteľa, aby sa s jej poskytovaním začalo, v zmysle bodu 10.15. týchto všeobecných podmienok, objednávateľ nemôže odstúpiť od takto poskytnutej služby.

10.17.  Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že dáva výslovný súhlas s poskytovaním služby resp. služieb uvedených v bode 1.4 a bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí predmetnej služby resp. služieb uvedených v bode 1.4, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa.

11.2. V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru objednávateľovi (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru poskytovateľovi, resp. odovzdaním tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy poskytovateľovi.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

11.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú primerane tieto všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka neustanovujú inak.

11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči objednávateľovi odoslaním objednávky objednávateľom.

11.7. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí, zároveň potvrdzuje, že dáva súhlas k poskytovaniu individuálne dojednaného predmetu služby poskytovateľovi aj iným objednávateľom.

11.8.    Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

V Dubnici nad Váhom, dňa 1.10.2014

color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off