HomeVerejná správa

VEREJNÁ SPRÁVA - PONUKA SPOLUPRÁCE

Verejná správa je sektor ktorému ponúkame možnosť vypracovania projektov. Poskytujeme komplexné riešenia s profesionálnymi projekčnými službami. Pracujeme s kvalitnými technológiami a profesionálnymi prezentačnými materiálmi.

Tvoríme projekty aj pre dotácie z kohéznych a štrukturálnych fondov Európskej únie (EŠIF), väčšina našich projektov bola úspešne zrealizovaná.

Nezáleží na rozsahu, nie je podstatné či sa pod pojmom verejná správa skrýva mesto, alebo obec… radi príjmeme akúkoľvek výzvu. Počas fungovania spoločnosti sme mnohokrát riešili s odborníkmi v mestách i obciach prípravu projektov pre investičné akcie. Prevedieme Vás procesom prípravy dokumentácie od výzvy až po autorský dozor pri realizácii stavby.

Vypracujeme Vám prípravnú a projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie aj realizáciu na verejné budovy, bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne centrá, vzdelávacie centrá, miestne  komunikácie, parkoviská, spevnené plochy, garáže, prístavby, nadstavby, chodníky a rekonštrukcie akýchkoľvek existujúcich objektov.

V duchu moderných trendov sa zameriavame predovšetkým na environmentálne hľadiská a pri projektovaní riešime vodo-zádržné opatrenia i zelené strechy. Všetky dôležité predpisy a usmernenia ohľadom životného prostredia platné dnes na Slovensku vychádzajú zo smerníc Európskej únie. Problematika životného prostredia je však veľmi komplexná a venujú sa jej na najvyššej úrovni aj lídri štátov na rôznych konferenciách. Povedať, že v prípade posudzovania vplyvov stavebných projektov na životné prostredie alebo v prípade environmentálneho auditu ide metodicky len o dielo Európskej únie, by bolo veľmi nepresné a ani správne. Každopádne spoločnosť ArchArch s.r.o. sa usiluje pri projektovaní stavieb o zabezpečenie všetkých aspektov, ktoré majú vplyv na budúcnosť našej planéty.

ZAMERIAVAME SA PREDOVŠETKÝM NA:

ROZŠÍRENIE KAPACÍT VZDELÁVACÍCH ZARIADENÍ

-nadstavby/prístavby-
-detské a dopravné ihriská-
-debarierizácia objektov-
-vnútorné vybavenie objektu-
-modernizácia budov-

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V URBANIZOVANEJ KRAJINE

-umelé mokrade, retenčné dažďové záhrady-
-spevnené retenčné plochy-
-SMART manažment zrážkovej vody-
-zelené steny a strechy-

ZNÍŽENIE ENREGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOV

-využitie OZE-
-energetická trieda A1-
-modernizácia vykurovania-
-modernizácia osvetlenia-
-komplexné zateplenie-
-odstránenie havarijného stavu-

OBNOVA BUDOV Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU

-odstránenie defektov stavby-
-zateplenie konštrukcií-
-revitalizácia priestorov-
-výmena otvorových konštrukcií-
-riešenie fasády-

O zrealizovaných projektoch pre verejnú správu sa môžete dočítať na našich stránkach v časti Projekty.

PRE ÚSPEŠNÉ ZÍSKANIE DOTÁCIE DOKÁŽEME ZABEZPEČIŤ

AUDIT

Zabezpečíme vypracovanie energetického auditu budov.

ZAMERANIE

Vykonáme skutkové zameranie budovy priamo v teréne.

DOKUMENTÁCIA

Rýchlo vybavíme PaPD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

MANAŽMENT

Zabezpečíme externý manažment projektu vo všetkých smeroch.

BIM MODEL

Pripravíme BIM model, ktorý využijete počas celého životného cyklu budovy.

Odovzdaním projektu sa naša spolupráca nekončí, sme pre vás k dispozícií aj počas výstavby.

color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off