Pravidlá používania web portálu

OBSAH WEBOVÝCH STRÁNOK
Informácie a dokumenty sprístupnené na týchto webových stránkach (vrátane informácií na iných stránkach priamo dostupných z nich) sa poskytujú “tak ako sú”. Majú čisto informatívny charakter. Spoločnosť ArchArt s.r.o. nedáva záruku za ich chybnú interpretáciu pri uzatváraní obchodných prípadov. Taktiež nezaručuje, že informácie nebudú obsahovať chyby a určité technické nepresnosti. Časový odstup medzi jednotlivými úpravami a zmenami týchto stránok môže spôsobiť, že informácie ako aj ceny nie sú aktuálne resp. v skutočnosti sú evidované určité zmeny oproti tu uvedeným údajom. Aktuálne informácie dostanete v osobnom, alebo telefonickom kontakte so štatutárom spoločnosti ArchArt s.r.o..

POUŽÍVANIE STRÁNOK
Tieto stránky je možné používať len na zákonom povolené účely. Dokumenty a údaje uvedené na týchto stránkach, ktoré sú chránené autorským a vlastníckym právom nie je možné kopírovať, používať, upravovať, prenášať, distribuovať, alebo inak využívať bez povolenia ich príslušných vlastníkov.

PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK
Podmienky pre používanie webových stránok sú upravené v súlade s platnou legislatívou Európskej únie.

PREPOJENIA MEDZI STRÁNKAMI SUBJEKTOV
Spoločnosť ArchArt s.r.o. nezodpovedá za obsah informácií uvedených na stránkach, ku ktorým je možné získať prístup z jej domovskej stránky. Prípadné odkazy na produkty, alebo služby iného subjektu neznamenajú súhlas s obsahom prepojených web stránok, a všetky riziká s používaním takýchto informácií znáša používateľ týchto stránok.

ZODPOVEDNOSŤ
Spoločnosť ArchArt s.r.o., jej partneri, pracovníci a dodávatelia za žiadnych okolností nenesú zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené používaním, alebo zneužívaním informácií dostupných na týchto webových stránkach, alebo na iných stránkach dostupných z tejto webovej stránky. Pre používateľa nevznikajú žiadne nároky na náhrady prípadných škôd vzniknutých používaním týchto stránok, vrátane priamych, nepriamych, náhodných, špeciálnych, trestných, následných a iných škôd (ušlé zisky, ušlé výnosy alebo iné hospodárske škody).

PLATNOSŤ
Webové stránky spoločnosti ArchArt s.r.o. poskytujú údaje o službách, ktoré sú predmetom jej obchodnej činnosti. Všetky tieto informácie o ponuke produktov a služieb sú platné len pre trh v Slovenskej republike.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracované v súlade s GDPR. Viac informácií o spracovávaní osobných údajov nájdete po kliknutí na tento odkaz GDPR.

AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY
Informácie na webových stránkach spoločnosti ArchArt s.r.o., ako aj na stránkach pripojených odkazom sú chránené autorskými zákonmi a ustanoveniami o autorskom práve a zmluvách s celosvetovou platnosťou. Všetky ochranné známky, značky služieb a obchodné názvy sú známkami ich príslušných vlastníkov a ich neoprávnené používanie je v zmysle zákona prísne zakázané. Logá, obrázky, texty, zvukové a obrazové záznamy na týchto webových stránkach nie je možné žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, upravovať, publikovať, odovzdávať, inzerovať, prenášať alebo distribuovať bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov autorských práv a ochranných známok. Spoločnosť ArchArt s.r.o. neudeľuje žiadne práva v súvislosti s patentmi, autorskými, ochrannými známkami alebo informáciami o obchodnom tajomstve.

 

color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off