VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE NOVÁKY

Lokalita: Nováky
Klient: Mesto Nováky
Realizácia PD: 08/2020
Rozpočet stavby:  – 

Popis aktivít:

Účelom projektu je kombinácia viacerých vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, ktoré zachytávajú dažďovú vodu zo striech budov do podzemných nádrží a následne pomocou „SMART“ riešenia je využívaná na zavlažovanie riešeného územia. Spolu s účelným zadržiavaním dažďovej vody sa dosiahne primeraná závlaha a zlepšenie mikroklímy v prostredí prevažne v období suchého leta. Výmenou nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar sa vybudujú retenčné systémy, slúžiace na zachytávanie dažďovej vody.

Zadržiavanie zrážkovej vody sa realizuje prostredníctvom vybudovania bio retenčných systémov, ktorými sú napr. dažďové záhrady a vhodne zvolené trvalkové záhony s vodozádržnou funkciou. Ich primárnou funkciou je zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny mikroklímy a zachytenie vody v danom území. Ďalším prínosom je zmiernenie negatívneho pôsobenia klímy, ktorá sa v urbanizovanej krajine prejavuje vo forme sucha a letných horúčav. V návrhu uvažujeme prevažne s výsadbou nealergizujúcich a lokálnych druhov vegetácie. Ich vhodnou výsadbou a úpravami sa takto podporí zadržiavanie zrážkovej vody v riešenom území, čím sa dosiahne aj zlepšenie mikroklímy v lokalite a tiež zlepšenie odtokových pomerov. Výber rastlín vychádza z požiadaviek na vyššie opisovanú hygienickú a mikroklimatickú funkciu. Hygienická funkcia vysokej zelene bude nielen priama ako je tlmenie hluku, zachytávanie prašnosti, ochladzovanie vzduchu výparom z listov a koreňovej sústavy stromov v lete, ale aj nepriama, ktorá  spočíva v spomalení výparu na pritienených plochách. Vegetácia sa týmto uchráni pred vysušením počas  letných horúčav a zároveň sa udrží svieže a  hygienické prostredie.

V súčasnosti sa na riešenom území nachádzajú nepriepustné betónové a asfaltové spevnené plochy, ktoré neumožňujú vsakovanie dažďových vôd a podporujú ich rýchly odtok z daného územia. Našim riešením je ich výmena za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou vsak a výpar. Výmenou nepriepustných spevnených plôch za plochy spevnené priepustné s vodozádržnou funkciou, dochádza k lepšiemu využitiu zadržania zrážkovej vody.

Rozsah poskytnutých služieb:
Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Výkaz výmer, Autorský dozor pri realizácii

Pôdorysy objektu

Fotogaléria realizácie

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off