Čo BIM vlastne je a prečo je výhodný pre všetky zainteresované strany?

BIM – Building Information Model, znamená v slovenskom preklade informačný model budovy. Môžeme ho nazvať virtuálnou prezentáciou budovy a informačnou databankou, v ktorej sú zhromaždené všetky podstatné a úplné informácie o budove.

BIM oproti zaužívaným 2D alebo 3D modelom ponúka nielen vizuálne. Číselné informácie a obsahuje údaje o všetkých konštrukciách, použitých materiáloch a komponentoch a aj o ich parametroch.

Prepracovaný informačný systém

BIM môžeme charakterizovať aj ako databázu údajov o stavbe, je to 3D model obohatený o informácie a o jeho stavebné elementy. Ide o akýsi prepracovaný systém, v ktorom užívateľ získa z klasického 3D modelu vylepšený a prepracovaný 5D model. Štvrtou dimenziou je časová náročnosť výstavby, ktorá je vďaka technológií BIM znateľne nižšia. Piatu dimenziu definuje rozšírenie modelu o cenový parameter, čím dochádza k eliminácií chýb projektu, ktoré by mohli vzniknúť kvôli nesprávnej koordinácií činností.

Technológia BIM umožňuje projektantom vytvoriť komplexný model objektu v rámci jednej aplikácie. Vďaka tomu dochádza k významnej úspore investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a aj následnej správe budovy.

Nástroj koordinácie

Technológiu BIM jednoznačne definuje aj súčinnosť všetkých profesií, ako napr. projektant, architekt, statik, a pod., ktorí medzi sebou komunikujú a zdieľajú informácie, vďaka čomu sú jednotlivé činnosti lepšie koordinované. Vzájomná prepojenosť a spolupráca jednotlivých profesií prináša vyššiu spoľahlivosť projektovej dokumentácie, časovú efektivitu a úsporu nákladov. Veľkou výhodou pre každú zainteresovanú stranu je, že všetky zmeny, či už v konštrukcií budovy alebo v jej dizajne, sú premietnuté do výkresovej dokumentácie, ktorá je automaticky vygenerovaná z modelu BIM.

Zdroj: autodesk.com

Využitie môžeme ilustrovať na konkrétnom príklade. Projektant sa nachádza vo fáze, kedy je potrebné naprojektovať steny. Jednotlivé platformy BIM reprezentujú steny ako objekty s vrstvami, tieto vrstvy sú definované v závislosti od hĺbky a výšky steny a vedú pozdĺž steny. Program má potom schopnosť vypočítať objem materiálu obsiahnutého v montážnej stene a zadefinovať detaily.

Životnosť BIM

Hoci sa slovo BIM skloňuje predovšetkým v súvislosti s činnosťou architektonických a projekčných kancelárií, jeho nesporné množstvo výhod rovnako ocenia aj investori a developeri. Cieľom informačného modelu budovy totiž nie je len vytvorenie výsledného modelu stavby. Oveľa podstatnejšia je jeho schopnosť vytvoriť informačnú databázu o budove, v ktorej budú uvedené všetky informácie o budovanom objekte, pre všetky subjekty, ktoré ich budú počas celého životného cyklu potrebovať, ako napr. investor, správca budovy alebo o pár rokov neskôr projekčná kancelária zodpovedná za stavebné úpravy na budove.

Existencia modelu tak eliminuje aj čas potrebný na vyhľadanie informácií o budove. Prináša úsporu pri správe a údržbe budovy a v konečnom dôsledku znamená aj nižšie výdavky na projektovú dokumentáciu.

Diskusia uzatvorená.